Terminy

Każda ze stron umowy jest zobowiązana do działania w ramach pewnych zakreślonych terminów. Warto również precyzyjnie określić te terminy. Będzie to o tyle istotne, że od daty wymagalności świadczenia wierzycielowi (osobie, która będzie domagać się wykonania danej czynności lub zapłaty określonej kwoty) należeć się mogą odsetki od żądanej sumy pieniężnej.
W przypadku, gdy termin spełnienia świadczenia jest dla stron kwestią tak istotną, że jego niedochowanie mogłoby spowodować, że realizacja umowy po terminie stanie się bezwartościowa (np. dostarczenie choinki po 24 grudnia J), warto wskazać w treści umowy, że strony uznają zachowanie terminu za element istotny umowy – zastrzeżenie takie umożliwi wierzycielowi odstąpienie od umowy w przypadku niedochowania terminu przez dłużnika, następnie zaś żądanie stosownego odszkodowania (jako że każde uchybienie istotnym elementom umowy uprawnia kontrahenta do odstąpienia od jej dalszej realizacji).
Podobnie warto pamiętać o terminach przy wystawianiu faktur. Kiedy z tytułu wykonania umowy jedna ze stron wystawia rachunek lub fakturę, należy precyzyjnie określić zarówno datę wystawienia faktury, jak i datę doręczenia faktury kontrahentowi, dzięki temu będziemy mieć możliwość precyzyjnego określenia terminu wymagalności roszczenia.

Pamiętajmy więc, że dobrze opisane terminy realizacji umowy to atut w naszych rękach, dzięki któremu będziemy mieli możliwość żądania odsetek z tytułu ewentualnego opóźnienia, które będą nam przysługiwać niezależnie od tego, czy opóźnienie wynikło z winy naszego kontrahenta, czy też nie. Dziś wysokość odsetek ustawowych kształtuje się na poziomie 13% w skali roku. To więcej, niż możemy uzyskać z lokaty naszych środków finansowych w banku!

2 komentarze:

  1. Powiem, że najciekawsze są zawsze zapisy w umowach o zachowaniu poufności. Wszystko jest tajne przez poufne, najlepiej raz na zawsze bądź na 10 lat. Wydaje mi się, że to delikatna abstrakcja biorąc pod uwagę realia rynkowe w jakich funkcjonujemy.

    OdpowiedzUsuń
  2. :-) gdzieś umknął mi ten komentarz! Celna uwaga, choć należy pamiętać, że są sytuacje, gdy poufność obowiązuje obie strony umowy nawet przy braku stosownej klauzuli, wynikać ona może z charakteru umowy, np. lekarz będzie zobowiązany do tajemnicy w związku z wykonywanym świadczeniem - na zawsze, bezterminowo. Takich przykładów jest więcej, ciekawie kształtują się te zagadnienia w przypadku relacji związanych ze świadczeniem pracy (niekoniecznie w dosłownym rozumieniu kodeksu pracy). Pozdrawiam!

    OdpowiedzUsuń

Bardzo dziękuję za Twój komentarz :-)

Obsługiwane przez usługę Blogger.