Przedmiot umowy

Umowę zawiera się w jakimś określonym celu. Strony zawierające umowę powinny więc jak najstaranniej określić przedmiot umowy, tak, aby jej cel mógł zostać prawidłowo zrealizowany. Przedmiot umowy to określenie, jakie świadczenia strony powinny sobie wzajemnie zapewnić. Warto dokładnie opisać, co strony planują osiągnąć wskutek wykonania sporządzanej umowy, nie poprzestając na oględnym określeniu charakteru umowy (np. „remont”). Bardziej szczegółowy opis służy przy tym zazwyczaj obu stronom kontraktu: gdy każda z nich ma w wyraźny sposób określony zakres zadań, jakim musi sprostać, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregoś z obowiązków, istnieje wyższy stopień prawdopodobieństwa, że zostanie przez drugą ze stron przymuszony do jej wykonania lub zapłaty stosownego odszkodowania. Sama zaś świadomość takiego potencjalnego przymusu bywa środkiem wystarczającym dla prawidłowej realizacji założonych postanowień umownych.
Aby ułatwić redakcję opisu przedmiotu umowy, warto przyjąć również zasadę, że opisujemy wzajemne świadczenia stron w sposób na tyle precyzyjny i klarowna, by każda postronna osoba analizująca nasz kontrakt mogła bez trudu zrozumieć, w sposób pewny i wyczerpujący, cel i wspólny zamiar stron umowy. Pamiętajmy, że wszelkie niedopowiedzenia mogą zakłócać późniejszą interpretację postanowień umowy – zwłaszcza w przypadku ewentualnego sporu nasz przeciwnik z pewnością zakwestionuje wszystkie niekorzystne dla niego ustne zapewnienia, które strony składały przy jej zawarciu.

Pamiętajmy również, by w umowach, w których przedmiot dotyczy rzeczy materialnych, opisać je odnosząc się do uniwersalnych danych, jakimi posługujemy się w obrocie prawnym (jeżeli umowa dotyczy nieruchomości – wskazujemy jej adres, numer księgi wieczystej, numer działki, na jakiej jest posadowiona itd., jeśli pojazdu – numery pojazdu i silnika itp.). Im większa precyzja opisu, tym mniej miejsca na ewentualne późniejsze spory.

Brak komentarzy:

Bardzo dziękuję za Twój komentarz :-)

Obsługiwane przez usługę Blogger.